Polityka bezpieczeństwa

 1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza „Polityka bezpieczeństwa” stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO

 1. CEL OPRACOWANIA DOKUMENTU

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest wytyczenie zasad i wymagań w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Kancelarię Zipper & Wulf zwaną dalej również jako „Kancelaria”, biorąc pod uwagę, że w jednostce organizacyjnej nie został powołany Inspektor Ochrony Danych . Ponadto, celem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych, przetwarzanych przez Kancelarię, w szczególności ich ochrona przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wypracowane zasady i wymagania mają ukierunkować działania zmierzające do budowy systemu bezpieczeństwa, a potem jego utrzymywania podczas eksploatacji systemów informatycznych, na poziomie odpowiadającym potrzebom organizacji.

 1. DEFINICJE

1) „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 3) „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; 4) „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 5) „pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; 6) „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie; 7) „administrator”  Mariusz Zipper (również jako „Kancelaria”), 8) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 9) „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; 10) „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe; 11) „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych; 12) „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; 13) „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej; 14) „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne; 15) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia; 16) „główna jednostka organizacyjna” oznacza:

 1. a) jeżeli chodzi o administratora posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii, a jeżeli decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej jednostce organizacyjnej tego administratora w Unii i ta jednostka organizacyjna ma prawo nakazać wykonanie takich decyzji, to za główną jednostkę organizacyjną uznaje się jednostkę organizacyjną, w której zapadają takie decyzje;

b)jeżeli chodzi o podmiot przetwarzający posiadający jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii lub, w przypadku gdy podmiot przetwarzający nie ma centralnej administracji w Unii – jednostkę organizacyjną podmiotu przetwarzającego w Unii, w której odbywają się główne czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej podmiotu przetwarzającego, w zakresie w jakim podmiot przetwarzający podlega szczególnym obowiązkom na mocy niniejszego rozporządzenia; 17) „przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia; 18) „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą; 19) „grupa przedsiębiorstw” oznacza przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz przedsiębiorstwa przez nie kontrolowane; 20) „wiążące reguły korporacyjne” oznaczają polityki ochrony danych osobowych stosowane przez administratora lub podmiot przetwarzający, którzy posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego, przy jednorazowym lub wielokrotnym przekazaniu danych osobowych administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w co najmniej jednym państwie trzecim w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą; 21) „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51; 22) „organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy” oznacza organ nadzorczy, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ: a)administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego;

 1. b) przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; lub
 2. c) wniesiono do niego skargę;

23) „transgraniczne przetwarzanie” oznacza: a)przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie członkowskim administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim; albo b)przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim; 24) „mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw” oznacza sprzeciw wobec projektu decyzji dotyczącej tego, czy doszło do naruszenia niniejszego rozporządzenia lub czy planowane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, który to sprzeciw musi jasno wskazywać wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – wagę ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu danych osobowych w Unii; 25) „usługa społeczeństwa informacyjnego” oznacza usługę w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 19); 26) „organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy. 28) polityka bezpieczeństwa – dokument wewnętrzny wydany przez Kancelarię stanowiący realizację obowiązku, o którym mowa w przepisach RODO,

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Wzór rejestru czynności przetwarzania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej polityki.
 3. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zgodnie z  ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii. Wszystkie dane osobowe w Kancelarii są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
 4. a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
 5. b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 6. c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 7. d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
 8. e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Polityka bezpieczeństwa informacji
 9. f) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
 10. g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO – Załącznik nr 7.
 11. h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 12. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z  obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).
 13. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
 14. a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
 15. b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
 16. c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
 17. d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 18. e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z  założonym zakresem i celem ich zbierania;
 19. f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
 20. g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
 21. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych.
 22. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 23. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2 do niniejszej polityki. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.
 24. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO i tylko jeżeli są to dane, które może ujawnić bez naruszenia adwokackiej tajemnicy zawodowej.

Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 1. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegają:

 1. a)     sprzęt komputerowy – serwer, komputery osobiste (w tym laptopy) i inne urządzenia zewnętrzne,
 2. b)     oprogramowanie,
 3. c)     dane osobowe zapisane na informatycznych nośnikach danych oraz dane  przetwarzane w systemach informatycznych,
 4. d)     hasła użytkowników,
 5. e)     bazy danych i kopie zapasowe,
 6. f)      wydruki,
 7. g)     związana z przetwarzaniem danych dokumentacja papierowa.

Polityka bezpieczeństwa dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez Kancelarię w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, a także w systemach informatycznych będących w dyspozycji Kancelarię i zawiera następujące informacje:

 1. wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych),
 2. wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych,
 3. opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania pomiędzy nimi,
 4. sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
 5. środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,

Polityka bezpieczeństwa ma zastosowanie wobec wszystkich komórek organizacyjnych Kancelarii

 1. Obszar przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię odbywa się zarówno przy wykorzystaniu systemów informatycznych jak i poza nimi, tj. w wersji papierowej. Obszar przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię został określony w załączniku nr 3 do Polityki bezpieczeństwa pt.: „Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w których przetwarzane są dane osobowe w Kancelarii”. Za obszar przetwarzania danych należy rozumieć obszar, w którym wykonywana jest choćby jedna z czynności przetwarzania danych osobowych.

 1. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię oraz programów zastosowanych do przetwarzania tych danych stanowi załącznik 4 do Polityki bezpieczeństwa pt.: „Wykaz zbiorów danych osobowych i systemów zastosowanych do ich przetwarzania”.

 1. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania pomiędzy nimi

Pola informacyjne (rodzaje przetwarzanych danych osobowych) w odniesieniu do poszczególnych zbiorów danych zostały określone w dokumencie „Wykaz zbiorów danych i systemów zastosowanych do ich przetwarzania” stanowiącym załącznik nr 4 do Polityki bezpieczeństwa.

 1. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

W ramach procesów przetwarzania danych nie dochodzi do przepływu danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

 1. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

Do elementów zabezpieczenia danych osobowych przez Kancelarię zalicza się:

 1. a)     stosowane metody ochrony pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (zabezpieczenia fizyczne),
 2. b)     odpowiednie środki zabezpieczenia danych w systemach informatycznych (zabezpieczenia techniczne),
 3. c)     nadzór administratora danych nad wprowadzonymi zasadami i procedurami zabezpieczenia danych (zabezpieczenie organizacyjne),
 4. d)     bezpieczeństwo osobowe.
 5. a)     zabezpieczenia fizyczne obejmują:
 • wydzielenie obszaru przetwarzania danych,
 • dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe objęty jest systemem kontroli dostępu,
 • samodzielny dostęp do pomieszczeń jest możliwy wyłącznie dla osób upoważnionych, wstęp osób postronnych jest możliwy jedynie podczas obecności osób upoważnionych,
 • przechowywanie akt w wersji papierowej w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach, w zamykanych na klucz szafach,
 • kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w sejfie.
 1. b)     zabezpieczenia techniczne obejmują:
 • systemy informatyczne zastosowane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymagania określone w RODO,
 • w systemach informatycznych w Kancelarii obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim, zgodnie z RODO,
 • zastosowano mechanizmy kontroli dostępu do systemów informatycznych i ich zasobów; uprawnienia są różne dla różnych grup użytkowników,
 • zastosowano odpowiednie i regularnie aktualizowane narzędzia ochronne, w tym oprogramowanie antywirusowe, które jest regularnie aktualizowane,
 • system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych i logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem,
 • tworzone są regularnie kopie zapasowe zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz kopie programów służących do przetwarzania danych osobowych,
 • zastosowano zabezpieczenia systemu przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej (listwy przeciwzakłóceniowe),
 1. c)     zabezpieczenia organizacyjne obejmują:
 • osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych jest administrator danych,
 • pracownicy Kancelarii, którzy na bieżąco kontrolują pracę systemu informatycznego z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie wiedzą, o zaobserwowanych nieprawidłowościach informują administratora danych lub wyznaczoną przez niego osobę;
 • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mające dostęp do danych osobowych, które są w dyspozycji Kancelarii, zobowiązane są do utrzymywania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po odwołaniu z określonego stanowiska, a także po ustaniu zatrudnienia; w tym celu osoby te podpisują oświadczenie o utrzymywaniu w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia,
 • przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane wyłącznie przez osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO – wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 5,
 • osoby przetwarzające dane osobowe zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych poprzez wpisanie określonych kompetencji do zakresu obowiązków na danym stanowisku. Określone stanowiska wraz z przypisanym zakresem upoważnienia znajdują się w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik 6 do Polityki bezpieczeństwa.
 1. d)     zabezpieczenie osobowe
 • należy stosować klauzulę o zachowaniu poufności danych osobowych w umowach o pracę oraz w umowach ze zleceniobiorcami, z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych;
 • wprowadza się obowiązek raportowania do administratora danych wszelkich naruszeń (incydentów), zauważonych podatności i innych słabych punktów oraz przypadków błędnego działania sprzętu  i oprogramowania.
 1. ROZPOWSZECHNIANIE I ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM POLITYKI
 2. Niniejszy dokument zawiera informacje o zabezpieczeniach, dlatego też został objęty ochroną na zasadzie tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wybrane jego elementy mogą zostać udostępnione innym podmiotom po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.
 3. Za zarządzanie dokumentem Polityki Bezpieczeństwa, w tym jego rozpowszechnianiem, aktualizacją, utrzymywaniem spójności z innymi dokumentami, jest odpowiedzialny administrator danych.
 4. Z treścią niniejszego dokumentu powinni być zapoznani powinny zostać zapoznane wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które z racji wykonywanych obowiązków i czynności mają dostęp do danych osobowych.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Zipper prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Krośnie, przy ulicy Staszica 6, nr telefonu 693 140 577, adres e-mail kancelaria_ziw@poczta.onet.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1870)oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności przez sądami oraz organami administracji,
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami radcy prawnego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Kancelarię Radcy Prawnego umowy zastępstwa procesowego lub innej czynności wynikającej z ustawy o radcach prawnych.
 9. ma Pani/Pana prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
 10. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.